TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
573 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.6 (%)