TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 11 / 2022
Đã nhận 32 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn75 %
Đã xử lý 32 hồ sơ
Đúng hạn 24 (75 %)
Trễ hạn 8 (25 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)